CEWEP Internal e 4bulletin - 29.05.2012

 

  • Evropský parlament hlasoval (24. května 2012) o plánu EU na účinné využívání zdrojů. Parlament vyzývá k postupnému odstraňování skládek odpadů a požaduje aby Komise předložila do konce roku 2014 příslušné návrhy. Komise by podle EP také měla do roku 2020 změnit recyklační cíle stanovené v rámcové směrnici o odpadech a zajistit, aby do konce tohoto desetiletí nebyly již spalovány recyklovatelné a nebo kompostovatelné odpady (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0223+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN).
  • Generální ředitelství pro podnikání zahajuje střednědobé přezkoumání strategie Evropa 2020 v oblasti průmyslové politiky. Výsledky by měly být přijaty EK v září 2012. Nová komunikační strategie průmyslové politiky by se měla zaměřit na omezený počet nových iniciativ, které pomohou řešit ekonomickou krizi v krátkodobém a střednědobém horizontu. CEWEP očekává připomínky ke konzultaci na adrese info@cewep.eu do 30.7.2012, materiál k aktivitě naleznete na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/consultations/index_en.htm, dotazník k jednotlivým politikám naleznete na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/consultations/index_en.htm
  • EUNOMIA UK vydala "Přehled infrastruktury na zpracování odpadů". Součástí přehledu je 32 specializovaných spalovacích zařízení, 5 zařízení na zplyňování odpadů, 29 kapacit s mechanicko-biologickou úpravou vč. sterilizační technologií, 11 kapacit na spalování biomasy, 6 cementářských pecí. Bližší informace je uvedena na http://www.eunomia.co.uk/documents//Eunomia_Residual_Waste_Infrastructure_Review_High-level_Version.pdf. Publikace stojí £385.00 (excl. VAT)
  • UK: Nottingham Eastcroft Waste to Energy spalovna žádá úřady o povolení zvýšit svou kapacitu o 40 000 tun/rok, tj. na celkových 200 000 tun/rok (http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-nottinghamshire-18110737)
  • ESA (Environmental Services Association, Velká Británie) pověřil AEA Technology Plc, aby provedla nezávislé vědecké zhodnocení publikovaných výzkumů o účincích technologií na energetické využití odpadů na zdraví a problematiku životního prostředí. Závěr přezkumu je: "Na základě diskuse se došlo k závěru, že emise ze zařízení na energetické využití odpadů (EfW) provozované v současné době v UK by neměly mít významné účinky na zdraví. Emise z EfW v současné době provozovaných ve Velké Británii jsou podstatně nižší, než ze zařízení působících před provedením směrnice o spalování odpadů. "Přezkum výzkumu zdravotních účinků EfW" byl vydán v lednu 2012 (http://www.esauk.org/energy_recovery/EfW_Health_Review_January_2012_FINAL.pdf).
  • Studie o "Přetrvávání nanočástic v tuhém komunálním odpadu, spalovny" od ETH - Curych. Studie potvrzuje, že nanočástice oxidu ceru, které byly předmětem zkoumání se nestaly pevnou součástí zbytků po spálení odpadů. Rovněž se ukázalo, že nanočástice neprokazují žádné fyzikální nebo chemické změny. Pozorování tedy ukazují, že ačkoliv je možné spalovat odpady bez uvolnění nanočástice do atmosféry, zbytky, na které se vážou nanočástice, nakonec skončí na skládkách nebo nanočástice ulpívají na budoucích surovinách. To potvrzuje, že existuje jasná potřeba vytvořit prostředí, které rozloží nanočástice již v procesu spalování. Studie byla publikována v časopise Nature Nanotechnology (2012) (http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2012.64.html)
  • Informační den o Energetickém výzkumu (Energy Research Information Day – 2013) se uskuteční 04.07.2012 v Bruselu pořádaný v rámci 7. rámcového programu - RP7 (2007-2013).

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT