Pyrolýza a plazma

VÝCHOZÍ SITUACE V EVROPĚ

Již ke konci 80. let- a hlavně pak v 90. letech minulého století byly v Evropě vedeny rozsáhlé diskuse o vhodném zpracování komunálního odpadu před jeho uložením do zemské kůry – do skládky.Při návrzích evropských konceptů odpadového hospodářství v 90...

TECHNOLOGICKÉ ŠÍLENSTVÍ

Ke konci minulého století musely být v Evropě hledány funkční koncepty odpadového hospodářství. Právě v době hledání takových konceptů byla dosud ověřená technologie energetického využívání zpochybňována, což vedlo k hledání alternativních technologií...

PYROLÝZNÍ A ZPLYŇOVACÍ TECHNOLOGIE

Konvenční, klasické, vysoce technicky vyvinuté spalovací roštové systémy byly v době tzv. "technologického šílenství" označovány ze strany protagonistů alternativních technologií přívlastkem zastaralé. Dokonce byly z některých veřejných obchodních soutěží vyloučeny...

SIEMENS - HISTORIE

Společnost Siemens vyvinula v německém Ulm – Wieblingen v roce 1988 pokusné poloprovozní zařízení o kapacitě 200 kg komunálního odpadu/h pro technologii nazývanou Schwelbrennverfahren (pyrolýzně – spalovací proces). Zakázku na instalaci Schwelbrennverfahren udělil společnosti Siemens německý Fürth, kde se v roce 1995 začalo uvádět do provozu zařízení s kapacitou 100 000 t TKO/rok...

SIEMENS - TECHNOLOGIE

SBV technologie se vyznačuje následnými procesními kroky: Drcení odpadu; Pyrolýza celkového množství odpadu při 450°C; Třídění zbytkového materiálu z procesu pyrolýzy na hrubou frakci > 5mm (železné a neželezné kovy – k recyklaci, inertní podíly – sklo, keramika- k recyklaci nebo na skládku)...

SIEMENS - SCHÉMA

Schwelbrennverfahren – SBV princip procesu. Zdroj: Thermodynamische Analyse der Verfahren zur thermischen Müllentsorgung...

THERMOSELECT - HISTORIE

Společnost Thermoselect vyvinula v roce 1991 pokusné zařízení v provozním měřítku o kapacitě 4,2 t komunálního odpadu/h v italské Verbanii blízko švýcarských hranic. Následně získala firma Thermoselect zakázku (cca 1994) v německém Karlsruhe na zařízení s roční kapacitou 225 000 t TKO...

THERMOSELECT - TECHNOLOGIE

Thermoselect - technologie se sestává z následných procesních kroků: Komprimování; Odplyněn;. Zplyňování; Úprava – čištění plynu; Spalování (energetické využívání) získaného plynu...

THERMOSELECT - SCHÉMA

Thermoselect – princip procesu. Zdroj: Thermodynamische Analyse der Verfahren zur thermischen Müllentsorgung...

NESDĚLITELNÉ ZKUŠENOSTI

Na vzdor negativním zkušenostem s alternativními technologiemi v zahraničí se na českém trhu objevuji nabídky na zpracování komunálních odpadů (a čistírenských kalů) technologií plazmového zplyňování. Z pochopitelných důvodů jsou tyto nabídky předkládány v takovém optimistickém tónu, který mohl vést k tomu, že některé regiony...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT