Co bylo slyšet na semináři „ODPADY 2014 a jak dál? Aneb budeme mít maskované spalovny?“

Tradičního semináře STEO se letos zúčastnilo kolem 80 lidí. Přednášky se opět věnovaly tématům z energetického využívání odpadů. Stejně jako v minulých letech byly prezentovány 2 příspěvky ze zahraničí: bavorský Schwandorf a Berlín – typické komunální regionální projekty zařízení na energetické využívání odpadů z Německa. V diskusi zazněly i konkrétní informace o cenách a platbách občanů za odpady a ekonomické situaci těchto zařízení.

Téma spoluspalování komunálních odpadů v energetických zařízeních tepláren a elektráren bylo hlavním tématem letošního setkání. Důvodem bylo uvést tuto problematiku na pravou míru. V ČR se neustále a opakovaně objevují návrhy, že spoluspalování paliv vyrobených ze směsného komunálního odpadu je řešením a proto není potřeba stavět spalovny. Praxe je však daleko vzdálená od takových představ, o čemž byla přednáška prof. Hyžíka. Při spoluspalování tzv. náhradních paliv v klasických energetických jednotkách je třeba vždy počítat s destrukcemi výhřevných ploch – zejména přehříváků.

Přednáška Ing. Vyštejnové se zabývala ekonomikou spoluspalování náhradních paliv. Při započtení všech relevantních nákladů pak spoluspalování bude zpravidla dokonce dražší než výstavba spalovny a provozovateli teplárny ani výrobci paliva se tento komplikovaný a rizikový postup nevyplatí.

Velkou pozornost věnovali účastníci vystoupení ředitele odboru odpadů MŽP Ing. Manharta. Zazněla kritika na letitou nečinnost MŽP ve věci jasné odpadové legislativy.  MŽP slibuje nápravu. Z pléna zaznělo, že by MŽP mělo více informovat kraje a obce o tom, co se připravuje. Směrem k zástupci MŽP padlo nejvíce diskusních otázek. Věřme, že navrhovaný zákaz skládkování energeticky využitelných komunálních odpadů od roku 2025  bude v příštím roce skutečně uzákoněn.

Zástupce ZEVO Chotíkov potvrdil, že problémem při projednávání dotace na výstavbu tohoto jediného „živého“ projektu spalovny v ČR není byrokracie v Bruselu, ale výlučně liknavý postup české strany a neexistence jasné legislativy, která by skutečně zajistila odklon komunálních odpadů do skládek směrem k energetickému využití.

 

Přednášky ze semináře jsou v sekci „Užitečné – ke stažení“.

 

Fotogalerie:

     

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT