Dopis STEO ministrovi průmyslu

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s naléhavou žádostí, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO) jako věcně příslušné ministerstvo pro energetiku, jejíž nedílnou součástí je výroba energie z odpadů, vyzvalo Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) k výměně názorů a spolupráci při stanovení podmínek pro podporu energetického využívání odpadů z fondů EU z níže uvedených důvodů.

MŽP připravuje na termín 2. listopadu t.r. vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o podporu z Operačního programu životního prostředí pro prioritu 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady.  Jejím předmětem má být podpora projektům na mechanicko-biologickou úpravu (MBÚ) a na energetické využívání odpadů (EVO). Příprava podmínek této výzvy je však poznamenána na straně MŽP utajováním informací a naprostým ignorováním objektivních skutečností a výhrad odborné veřejnosti, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, jichž se tato výzva především týká.  Protože se bude jednat o velké projekty v řádech miliard Kč, které by měly napomoci plnit České republice závazky vůči EU nejen v odpadovém hospodářství, ale i z části v energetice, je žádoucí, aby podmínky pro čerpání dotací byly stanoveny účelně, transparentně a nediskriminačně. Dosavadní postup MŽP však napovídá o opaku.

Podmínky podpory se připravují tak, aby jednostranně vyhověly zejména projektům na tzv. MBÚ, aniž by byla zajištěna jejich udržitelnost a návratnost. A to přesto, že právě MŽP disponuje studiemi a podklady, které účelnost a přínosy této metody zásadně zpochybňují. Podpora projektům na energetické využívání odpadů má být naopak omezena a to jak ve výši podpory, tak v možnosti vůbec žádat o podporu. MŽP nechce připustit tzv. „soutěž projektů“. Vedení MŽP se tak snaží prosadit pochybné a individuální názory odpůrců spaloven z řad ekologických hnutí na úkor reálné veřejné potřeby a v rozporu se zásadami pro hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a dokonce i v rozporu s uznanými principy pro ochranu životního prostředí.

Mechanicko-biologickou úpravou odpadů se získá tzv. podsítná frakce, která by měla být uložena na skládku a tzv. nadsítná frakce, která by měla být energeticky využita ve stávajících energetických zařízeních. Podsítná frakce však nedosahuje kvality, která by umožnila její bezpečné uložení na skládku a MŽP proto navrhuje z těchto důvodu změkčení stávající legislativy. Nadsítnou frakci zase nelze bezpečně spoluspalovat ve stávajících energetických zařízeních (většinou dochází k ředění emisí) a provozovatelé o ni nejeví zájem zejména z toho důvodu, že by museli dodržovat legislativu platnou pro spoluspalování odpadů. Kromě toho dochází ke korozi technologie a narušuje se kvalita elektrárenského popílku jako materiálu k dalšímu využití. V Německu, na které se MŽP odvolává, byla MBÚ označena jako chybná cesta v odpadovém hospodářství. 

Protože projekty MBÚ není možno bezproblémově zajistit na straně výstupů a tedy by nemohly být za normálních podmínek podpořeny, nepožaduje MŽP u překládaných projektů na MBÚ  bezpodmínečné zajištění odbytu této lehké frakce, ale naopak se připravuje výjimka z legislativy, která by umožnila několik let tento materiál bez dalšího využití skladovat do doby, „než budou patřičné kapacity vybudovány“. A to vše při vědomí, že o tento materiál není mezi zpracovateli zájem a že patřičné kapacity zřejmě ani vybudovány nebudou. S tímto problémem se již několik let potýká Německo, kde se skladují miliony tun tohoto materiálu, které není kde spálit. Právě lehká frakce z MBÚ z Německa byla předmětem několika afér s dovozem odpadů do ČR, kdy tyto odpady hořely v nelegálních skladech na našem území.

Česká republika potřebuje co nejrychleji vystavět maximum odpovídajících, kvalitních a účinných kapacit na energetické využívání odpadů. Cesta MBÚ je chybná, drahá a navíc ani nijak zvlášť prospěšná životnímu prostředí. Obdobný názor na tuto problematiku sdílí i většina „partnerů“ a odborné veřejnosti zastoupených v Radě pro odpadové hospodářství ČR, Hospodářská komora ČR včetně České inspekce životního prostředí. Neustálé odmítání energetického využívání odpadů ve spalovnách ze strany jednotlivců ve vedení MŽP a preferování MBÚ zásadním způsobem brzdí již tak komplikovaný a opožděný proces, kterým by se ČR měla přiblížit vyspělým státům Evropy při využívání odpadů na vysoké technické a environmentální úrovni. Závazky plynoucí z evropské legislativy Česká republika díky tomu nesplní a hrozí ji za to sankce. Tyto skutečnosti jsou známy jak Ministerstvu životního prostředí, tak Vašemu ministerstvu.

Je třeba vytvořit odpovídající podmínky pro energetické využívání odpadů, a to jak ekonomické, tak legislativní. V této chvíli je pak nutné alespoň oddálit avizované vyhlášení výzvy MŽP a důrazně jednat o jejích podmínkách tak, aby možnosti financování byly transparentní a nediskriminační pro všechny uchazeče a projekty na energetické využívání odpadů.

Vážený pane ministře, jsem kdykoliv připraven podat k této věci další vysvětlení či informace. Věřím, že se naší žádostí budete vážně zabývat a pozitivně ovlivníte proces vytváření potřebných kapacit na energetické využívání odpadů v ČR s využitím podpory z EU.

 

S pozdravem

 

 

Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, PhD.

Předseda představenstva sdružení STEO

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT