Petera (ČSSD): Užitečný odpad

Přeměna odpadů ve zdroje je hlavním cílem politiky druhotných surovin ČR. Nerostné bohatství a druhotné suroviny představují základní materiálové vstupy produkce v každé ekonomice.

Sociálně demokratická vláda Bohuslava Sobotky vypracovala „Politiku druhotných surovin ČR“, která je prvním oficiálním vládním dokumentem vytvářejícím koncepční rámec nakládání s druhotnými surovinami v naší zemi.  Promyšlená a účinná politika nakládání s druhotnými surovinami by se měla stát podstatnou součástí posilování konkurenceschopnosti českých podniků a opatřením, chránícím životní prostředí. Napětí a ozbrojený konflikt na východní Ukrajině navíc jen podtrhuje rostoucí důležitost zajištění surovinové a energetické bezpečnosti České republiky.

Mezi hlavní cíle vládní strategie patří využívání druhotných surovin pro snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby. Tím se zároveň sníží zátěž životního prostředí a negativní dopady na zdraví lidí. Vláda předpokládá, že Energetický regulační úřad nastaví odpovídající výši podpory elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů na podporu projektů energetického využití odpadů. Státní instituce by měly požadovat větší využití druhotných surovin v rámci stavebních projektů financovaných z veřejných peněz. Ministerstvo průmyslu a obchodu zahrne technologie pro zpracování a využívání druhotných surovin do oblastí podporovaných investičními pobídkami.  Podporováno bude rovněž uzavírání dobrovolných dohod mezi státní správou a podnikatelskou sférou o zpětném odběru výrobků.

Vládní Surovinová politika ČR uvádí, že „ve světě se využívá 530 mil. tun železného a ocelového šrotu ročně. Při celkové produkci 1 412 mil. tun železa a oceli to představuje pouze 38 % podílu druhotných surovin na výrobě oceli, na rozdíl od Evropy, kde tento podíl dosahuje hodnoty 54,5 %. Rovněž při výrobě neželezných (barevných) kovů tvoří druhotné suroviny významný podíl u mědi 40 %, olova 35 %, zinku 30 %, hliníku 33 %. Z 394 milionů tun vyrobeného papíru a lepenky je více než 50 % vyrobeno ze sběrového papíru. V mnoha zemích světa dosahuje recyklace skla až 80 % z celkové produkce. Zejména obalové sklo tvoří z celkové výroby skla více než 60 %. Ročně se ve světě vyrábí cca 100 milionů tun výrobků z plastických hmot, jejich následné využití jako druhotných surovin činí v průměru 22 %. Historicky nejstarší využívanou komoditou jsou textilie, celkem 95 % ze sebraných textilií má další využití, z toho polovinu tvoří vytříděné oděvy opětovně použité nejčastěji formou second-handu a další polovina je recyklována. Průmysl druhotných surovin využívá ročně 700 – 800 milionů tun druhotných surovin (tj. více jak 40 % všech v průmyslu využívaných materiálů) s ročním obratem cca 170 bilionů dolarů. Zaměstnává více než 2 miliony pracovníků (tato statisticky doložená hodnota je pravděpodobně v reálné praxi ještě vyšší)“.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT