Projekt „Odpad je energie“

Projekt „ODPAD JE ENERGIE“ je osvětovou akcí zaměřenou na informování veřejnosti o významu energetického využívání odpadů. Uskutečňuje se díky finanční podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT. Obsahově je v souladu s vydanou „Strategií měst a obcí ČR“ pro nakládání s odpady.

ÚVOD

Česká republika se díky politice MŽP dostává do problému s komunálními odpady. Přesto nepodporuje a nerozvíjí jejich energetické využívání. 
ODPAD JE ZDROJ ENERGIE. To vědí všechny evropské státy kolem nás. My jsme ale přesvědčováni, že vše vyřeší pouze třídění odpadů. Doplácejí na to obce a tím i všichni občané. 
Změňme to a žádejme, aby se odpady používaly k výrobě energie a nevyhazovaly se bez využití na skládky. Je to rozumné a životnímu prostředí to prospěje! Moderní spalovny jsou čisté.

PROČ "ODPAD JE ENERGIE"?

 • Česká republika téměř nevyužívá komunální odpady jako zdroj energie - pouze 10-12%
 • Veřejnost není informována o možnostech energetického využívání odpadů, resp. je desinformována.
 • Tento stav je nutné změnit ! Odpad je cenný zdroj energie. Je špatné ho vyhazovat na skládku.

ARGUMENTY

 • Česká republika neplní závazky EU plynoucí ze Směrnice 31/99/ES o skládkách odpadů a NESNIŽUJE množství skládkovaných odpadů.
 • Svět hledá náhradní zdroje energie za fosilní paliva, jejichž zásoby se vyčerpávají.
 • Panuje hluboká krize odbytu druhotných surovin vytříděných z odpadů - papír, plasty, aj.
 • Přísné zákony neumožňují stavět zařízení, která by životnímu prostředí neprospívala.

 

Energetické využívání odpadů je vysoce aktuální z těchto důvodů:

 • Odpad je ideální náhradou / alternativou přírodních energetických zdrojů. Výhřevnost směsného komunálního odpadu dosahuje výhřevnosti hnědého uhlí.
 • V době odbytové krize druhotných surovin je energetické využívání odpadů ideálním řešením pro odpady, které nelze uplatnit na trhu a které nelze jinak využít. Odbyt energií není v podstatě limitován.
 • České republice hrozí od roku 2013 reálně sankce za to, že nesnižuje množství skládkování biologicko rozložitelných odpadů dle Směrnice 99/31/ES o skládkách odpadů.
 • Česká republika významně zaostává za vyspělými evropskými státy ve využívání odpadů jako zdroje energie. Dle údajů Českého statistického úřadu z celkové produkce komunálních odpadů 3 mil. tun se v roce 2007 více než 80% uložilo na skládky a pouze 10% bylo využito k výrobě energie. Podíl skládkovaných odpadů vzrůstá.
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT