PŘEHLED HLAVNÍCH LEGISLATIVNÍCH NOREM PRO ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ


České zákony a další právní normy jsou plně kompatibilní s evropskými. České zákony v oblasti ochrany životního prostředí nebo podzákonné normy jsou dokonce často navrhovány přísněji, než jak vyžadují příslušné směrnice EU. Právní normy, zejména v oblasti odpadového hospodářství, jsou však často novelizovány, takže jsou poněkud nepřehledné. Aktualizovaná znění naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.


Přehled základních norem:

 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.
  Základní zákon pro oblast odpadového hospodářství.
  Plné znění zde
 • Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.
  Obsahem vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady je kromě jiného výčet požadavků a podmínek nutných k udělení povolení k provozování zařízení. Vyhláška se zabývá dále zejména podmínkami provozu skládek odpadů, dále pak podmínkami čerpání finanční rezervy na rekultivaci a sanaci skládek a podmínkami pro nakládání s vybranými druhy odpadů. Jsou uvedeny další podrobnosti k plánům odpadového hospodářství.
  Plné znění zde
 • Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR.
  Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) je nástrojem řízení odpadového hospodářství. Po POH ČR byly zpracovány Plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů, které z "celorepublikového" POH vycházejí.
  Plné znění zde
 • Nařízení vlády č. 354/2002.
  Toto nařízení vlády stanovuje emisní limity a provozní podmínky pro spalovny odpadu a zařízení schválená pro spoluspalování odpadu. Tato norma v sobě zahrnuje odpovídající ustanovení Směrnici Rady 89/369/EHS, o předcházení znečišťování ovzduší z nových spaloven komunálního odpadu, Směrnici Rady 94/67/ES, ke spalování nebezpečného odpadu a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES, o spalování odpadu.
  Plné znění zde
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT