RÁMCOVÁ SMĚRNICE EU O ODPADECH/HIERARCHIE

V polovině roku 2008 (přesněji 17. června) přijal Evropský parlament novou směrnici o odpadech, její číslo je 75/442/ES. Členské státy jsou povinny implementovat obsah této směrnice do své národní legislativy do 24 měsíců od data jejího vydání – znamená to, že do roku 2010 musíme připravit zcela nový zákon o odpadech, který bude odpovídat požadavkům této směrnice.


Hierarchie nakládání s odpady

V této nové evropské směrnici jsou zahrnuty základní principy nakládání s odpady v EU - recyklace odpadů, snaha o co nejmenší produkci odpadů nebo princip, že každý stát se má o své odpady postarat sám.

Směrnice také zavádí novou hierarchii nakládání s odpady. Všechny státy Evropské unie jsou podle ní povinny se postarat, aby byly odpady nějak využity – měly by se tedy buď recyklovat na jiné výrobky, nebo by se z nich měla vyrobit energie.

Teprve pokud odpady není možné nějak využít, mohou se bezpečným způsobem odstranit.

První část u nás plníme: z komunálních odpadů se třídí všechny využitelné složky (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) a recyklují se na jiné výrobky.

Zbytek po vytřídění však jde na skládky, což je to zmiňované "odstranění". Podle evropské směrnice, která bude do dvou let platit i pro nás, by se však tyto odpady měly ještě energeticky využít, a teprve zbytek (struska) může být uložen na skládku, protože už jinak využít nejde.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT