MÝTY O MBÚ

Mýtus: MBÚ ve srovnání se spalovnou neuvolňuje znečišťující látky do ovzduší
Hlavním výstupem z procesů MBÚ je alternativní či náhradní palivo. Provozem zařízení MBÚ se tedy proces spalování neeliminuje, nýbrž přesune do dalšího stupně zpracování odpadu – do procesu spoluspalování.
Při spoluspalování v klasických elektrárenských kotlích je nutné počítat s obdobnými emisemi jako u spalování odpadu bez čištění spalin. 
Spalovny na energetické využití odpadů (spalovny) mají velmi přísné limity na vypouštění znečišťujících látek do ovzduší, které se neustále (kontinuálně) kontrolují. Tyto limity jsou mnohem přísnější než u elektráren nebo podobných provozů. Spalovny proto mají velmi kvalitní zařízení na čištění spalin. Elektrárny sice nějaká zařízení na čištění spalin mají, nikdy však nejsou tak kvalitní jako u spaloven. Když začne elektrárna využívat palivo vyrobené z odpadů, stane se vlastně »maskovanou spalovnou« která ale nemá dostatečné čištění spalin.  


Mýtus: MBÚ vyrábí z odpadů kvalitní palivo 

Alternativní palivo vyrobené procesem MBÚ zůstává odpadem, za jehož odběr musí výrobce zaplatit. Alternativní paliva se však vyrábějí z různých materiálů a mají proto různou kvalitu – důležitá je stále stejná výhřevnost paliva, aby bylo možno na ni nastavit proces hoření. Hlídají se i případné nevhodné příměsi v palivu – musí jich být co nejméně. Palivo vyrobené v MBÚ není z těchto hledisek příliš kvalitní, proto odběratelé dávají přednost palivům z jiných zdrojů. Když v Německu zakázali skládkování nezpracovaného odpadu předpokládali, že směsný odpad bude putovat do MBÚ, tam se z něj vyrobí alternativní palivo a to se pak energeticky využije. . Odhaduje se, že je možné ročně v Německu zpracovat kolem 1,0 mil. tun náhradního paliva vyrobeného procesy. V roce 2007 však bylo v Německu různým způsobem skladováno již několik milionů tun alternativního paliva z MBÚ, pro které nejsou odběratelé.  
Jako odběratelé alternativního paliva z MBÚ přicházejí v úvahu cementárny nebo elektrárny, ty ale neodeberou paliva dost. Problém se řeší tím, že se budují speciální spalovny jen pro spalování náhradního paliva z MBÚ. Paradoxní na tom je, že procesy MBÚ měly původně spalovny komunálního odpadu eliminovat. 

Mýtus: Alternativní palivo z MBÚ nakonec můžeme spálit ve spalovnách komunálního odpadu 

To bohužel nejde. Klasická zařízení k energetickému využívání komunálního odpadu (spalovny odpadů) jsou vybudována tak, že mohou spalovat nezpracovaný odpad, který je ve větších kusech (alternativní palivo je směs drobných "vloček" různých materiálů). Navíc má toto palivo vyšší výhřevnost než běžný odpad. U spoluspalování náhradního paliva lze dále očekávat vyšší obsah koncentrace chloru ve spalinách, což může mít za následek destrukci tlakových systémů kotle. Všechny tyto důvody brání spoluspalování alternativního paliva ve stávajících spalovnách. Musí se proto vybudovat zařízení nové, speciálně konstruované. 


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT