ZÁSADY KONCEPČNÍ PRÁCE V OBORU ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Ochrana životního prostředí ve všech jeho složkách

Při stavbě či konstrukci systému energetického využívání odpadů musí být na zřeteli hlavní cíl - ochrana životního prostředí ve všech jeho složkách: 

  • vzduch,
  • půda,
  • povrchové vody,
  • spodní vody

Zamezení přenosu škodlivin ze vzduchu do vody či do půdy

Zde je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby nebyl umožněn významný přesun škodlivin z jedné složky životního prostředí do druhé (např. ze vzduchu do půdy).
Instalace výkonných zařízení k čištění spalin sama o sobě nestačí. Zpracování zbytkových materiálů z čistícího procesu tak, aby v nich zachycené škodlivé látky byly neutralizovány a nebyly tedy k disposici dalším složkám životního prostředí, je nezbytnou součástí zařízení k čištění plynů.

Únosná vlastní spotřeba energie - únosná energetická náročnost

Zařízení k energetickému využití odpadů je třeba koncipovat s únosnou energetickou náročností a to tak, aby vlastní spotřeba byla v každém případě pokryta vlastní výrobou energie. Neúnosná spotřeba energie má za následek neúnosnou výrobu energie v elektrárenských zařízení. 

Využívat odpady v místě jejich vzniku

Odpady jsou jedním z negativních aspektů konzumní společnosti. Je proto správné odpady využívat v místě jejich vzniku. Zařízení pro nakládání s odpady musí být koncipována tak, aby v případě, kdy využívat odpad není možní, byly odstraněny v místě jejich vzniku resp. v tuzemsku.

Zamezit přenosu problémů z jedné generace na druhou

Odpadové hospodářství je třeba provozovat a dimenzovat tak, aby budoucí generace nebyly zatěžovány chybami či nedostatky při současném nakládání s odpady stávající konzumní společností. Systémy odpadového hospodářství musí problém odpadů vyřešit.

Usilovat o vysokou spolehlivost zařízení 

Zařízení k energetickému využití odpadů musí být projektována tak, aby mohly být případné výpadky v dodávkách energie vyrobené z odpadů pokryty stávajícími klasickými zařízeními, které jsou vybaveny patřičnými "redundancemi". 

Energetické využití odpadů je součástí ochrany životního prostředí. Životní prostředí musí být chráněno nepřetržitě a spolehlivě. Odpady vykazují nepřetržitý a bohužel i vzrůstající výskyt. Z tohoto důvodu je při projektování zařízení k energetickému využití odpadů nutné vhodnou volbou dílčích procesů a jednotlivých technologických aparátů usilovat o vysokou spolehlivost (8000 h/r - fond provozní doby, 7000 h - nepřetržitá provozní perioda).

Destrukce škodlivin 

Zařízení k energetickému využívání odpadů musí být konstruována tak, aby byla zajištěna destrukce škodlivých látek obsažených v odpadu či vzniklých během procesu.
Není-li destrukce škodlivin možná (např. u těžkých kovů), musí zařízení svým provozem umožnit jejich koncetraci - v ideálním případě recyklaci.

Únosná výše investice

Zařízení k energetickému využívání odpadů jsou často součástí komunální infrastruktury. Výši investice je třeba volit tak, aby po zohlednění všech kapitálových a provozních nákladů a výnosů nenastal žádný významný skok v cenách za odstraňování odpadů. Tento požadavek úzce souvisí se smluvními vztahy mezi městy a obcemi na straně jedné a smluvními firmami na straně druhé. Jinými slovy: zařízení k energetickému využití odpadů se musí projektovat s plným zohledněním "vypočítané" výše investice.


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT