ČEHO LZE DOSÁHNOUT

Energetickým využíváním odpadů lze dosáhnout:

  • Prokazatelně nejčistějšího zdroje energie získávané termicko oxidačním procesem. Žádné, sebelépe odsířené spaliny z elektrárenských procesů se nemohou svojí kvalitou srovnávat s vyčištěnými spalinami z procesů energetického využívání odpadů.
  • Úspory nenahraditelných zdrojů paliv.
  • Získávání čistých kovů – např. zinku (úpravou zbytkových materiálů z procesu čištění spalin na látkově využitelné frakce).
  • Desetinásobného snížení objemu a 60 – 70% ti snížení hmotnosti odpadu ukládaného na skládku.
  • Mineralizaci organického uhlíku.
  • Inertních vlastností zbytkových materiálů z procesu energetického využívání odpadů – zajištění trvalého bezpečného uložení do zemské kůry nebo zpracování na použitelné produkty.
  • Eliminování emisí skleníkových plynů.
  • Energetické využívání odpadů je z hlediska životního prostředí neutrální ve vztahu k oxidu uhličitému, který vnikne oxidací organického uhlíku. Tímto se, v porovnání se skládkováním, zamezí emisím skleníkových plynů - uhlovodíků (z velké části methanu).
  • Energetické využívání spalitelných odpadů, které nelze látkově využívat, vyhovuje všestranným nárokům kladeným na ochranu životního prostředí.
  • Garantuje minimální emisí do ovzduší a vody a umožňuje zpracování většiny zbytkových látek na použitelné produkty.
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT