ČESKÁ REPUBLIKA –„ RÁJ SKLÁDEK?“

„Procentuální podíl skládkovaných komunálních odpadů stoupá. Téměř veškeré směsné komunální odpady jsou skládkovány. Snížení hmotnostního podílu komunálních odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování není plněn. Z výsledků není patrný žádný trend ke snižování skládkování komunálních odpadů. Na regionální úrovni nejsou doposud vytvářeny integrované systémy nakládání s odpady a zajišťovány dostatečné technologické kapacity pro plnění všech cílů POH ČR."

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR. Druhá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za roky 2005 – 2006

2003

2004

2005

2006

2007

 Směsný komunální odpad

2 201 828

2 206 214

2 260 222

2 305 070

2 273 836

 Objemný odpad

247 709

245 273

282 158

283 971

303 014

 Separace

277 820

268 414

300 435

327 023

386 479

 Z čištění ulic

129 333

121 527

110 864

122 638

61 451

Vývoj produkce komunálního odpadu (t/rok), Zdroj: Český statistický úřad, 2008


Vývoj nakládání se směsným komunálním odpadem v letech 2003 - 2007, zdroj Český statistický úřad

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT