POŽADAVKY EVROPSKÉ UNIE

Evropská unie požaduje po svých členských státech, aby skládkování odpadů radikálně omezily a posléze vůbec nepraktikovaly. Ukládá nám to evropská směrnice 99/31/ES, za jejíž neplnění nám hrozí kromě mezinárodní ostudy taky velké finanční postihy. 

EU stanovuje termíny týkající se redukování množství odpadu určeného ke skládkování:

  • 2010 o 25% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995
  • 2013 o 50% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995
  • 2020 o 65% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995


Česká republika tyto požadavky neplní.

Jak to vyřešit? Nejjednodušeji řečeno: kdybychom zbytkový komunální odpad (po vytřídění všech využitelných složek) nedávali na skládky, ale energeticky využívali, nemuseli bychom si s touto evropskou směrnicí dělat těžkou hlavu. EU vyžaduje využívání odpadů a to i spalováním s výrobou energie.

Konkrétní závazky plynoucí z této směrnice pro Českou republiku ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Bilance směsného komunálního odpadu ve vztahu ke Směrnici 99/31/ES (t/rok)

 Základní bilance   

2006

 2010

2013

2020

 Produkce SKO* 

2 208 034 

2 243 465

2 318 923 

2 726 380

 Nutno odklonit od skládkování    

942 013

1 412 764

2 049 959

 Možno uložit na skládku 

1 920 990 

1 301 452 

906 159 

676 421

*po vytřídění materiálově využitelných složek a bioodpadu.

Zdroj: Strategie měst a obcí ČR pro nakládání s komunálními odpady, 2008

Z uvedené bilance vyplývá, že po separaci a materiálovém využití odpovídajícího množství využitelných složek komunálního odpadu dle POH a závazků ČR vůči EU, nebude možno v roce 2010 v souladu se závazky Směrnice č. 99/31/ES uložit do skládek ca 900 tis. tun komunálního odpadu. Jediným řešením pro tento odpad je jeho energetické využití v zařízeních EVO. Současná kapacita výše uvedených 3 zařízení v ČR však pro toto množství nestačí. 

V ROCE 2013 BUDE DEFICIT KAPACIT PRO ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ JIŽ PRAVDĚPODOBNÝCH 700 - 800 TIS. TUN.


Jak nakládat se směsným komunálním odpadem v závislosti na závazky Směrnice 31/99/ES (t/rok)


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT