MĚL BY STÁT PODPOROVAT VÝSTAVBU SPALOVEN?

ANO. Stát by měl mít zájem na řešení svých problémů a k nim směřovat finanční podporu.

Spalovny odpadů jsou schopny vyřešit problém s tím, že ČR neplní své závazky snižovat množství odpadů ukládaných na skládky.

Přitom pomohou zvýšit objem energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

1. Stejně jako je podporována výstavba čistíren odpadních vod kvůli tomu, aby znečištěné odpadní vody nezamořovaly řeky a jezera, tak by měla být podpořena výstavba zařízení, která zabrání tomu, aby byla krajina zamořována skládkami komunálních odpadů. Spalovny komunálních odpadů jsou velmi účinným zařízením v tomto ohledu a jsou schopny zcela nahradit skládky komunálních odpadů. Jak je známo, Česká republika má problém jak s odpadními vodami, tak se skládkováním odpadů.

2. Stejně jako je podporována výstavba alternativních zdrojů energie, jako jsou větrné elektrárny, solární systémy, nebo kotle na biomasu, měla by být podpořena výroba i z jiných vhodných a účinných alternativních zdrojů. Komunální odpad je bezpochyby takovým vhodným zdrojem energie. Obsahuje ca 50% biomasy. Jak je známo, Česká republika potřebuje zvýšit podíl energie získané z obnovitelných zdrojů energie, přičemž biomasa obsažená v odpadu je objektivně takovým zdrojem.

3. Spalovny komunálních odpadů jsou nenahraditelnou součástí systémů odpadového hospodářství v mnoha vyspělých státech Evropy, kde se v současnosti již odpady neskládkují, nebo je skládkování na ústupu. Všechny tyto státy v prvním kroku výstavbu spaloven finančně podpořily, aby napomohly vytvoření potřebné sítě těchto koncových zařízení pro komunální odpad, který zbude po vytřídění a nelze jej jinak využít. Také v současné době se staví v Evropě řada spaloven se státní podporou včetně podpory z EU. Je velmi krátkozraké, že Český stát spalovny nepodporuje. 

4. Když finanční podpora, tak do stabilních projektů. Spalovny odpadů jsou mezinárodně dlouhodobě ověřená fungující zařízení, která přinášejí provozovatelům minimální ekonomická rizika. U spaloven se vždy jedná o jednorázový příspěvek na investiční náklady, které jsou vzhledem k vysoké technické úrovni zařízení relativně vyšší. Bilance provozních nákladů jsou však velmi výhodné, a to zejména díky významnému objemu vyrobených energií ve vlastním zařízení, jejichž nezanedbatelná část je dále prodávána do veřejných sítí. Jedná se tedy o ekonomicky dlouhodobě stabilní projekty se zajištěnou ekonomickou návratností. Z pohledu ekonoma se tedy jedná o objekt vhodný pro finanční podporu.  


To nelze říct o zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu (MBÚ), která je často zmiňována jako alternativa ke spalovnám. Nejedná se však o alternativu, ale o jakýsi stupeň navíc. Krok MBÚ sám o sobě pouze spotřebovává energii a materiál a nevytváří nic, co by se dalo jakýmkoliv způsobem uplatnit na trhu, tedy prodat a vytvořit tak nějakou hodnotu. 

Podpora takovým projektům je plýtváním veřejnými penězi. A to včetně toho, že se hovoří o tom, že bude finančně podporována přestavba stávajících energetických zdrojů (tepláren, elektráren) tak, aby mohly spalovat výstupy z MBÚ. Rizika těchto kombinací jsou tak závažná, že byl-li by stát dobrým hospodářem, tak o něčem takovém nemůže vůbec uvažovat.

jv 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT