PLÁN ODPADOVÉHO HODPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Plán odpadového hospodářství ČR byl schválen jako nařízení vlády č. 197/2003 Sb. v roce 2003. Jde o základní dokument, podle kterého se řídí odpadové hospodářství u nás, tj. vlastně určuje, kam by mělo odpadové hospodářství u nás směřovat. Na základě analýz skutečného stavu, zkoumání trendů a vývoje legislativy se tento dokument pokusil navrhnout, jak budeme nakládat s různými typy odpadů a jakých cílů chce naše republika v této oblasti dosáhnout. Na POH celostátní navázaly jednotlivé krajské Plány odpadového hospodářství, které cíle dané POH ČR převádějí na krajskou úroveň (vlastní plány odpadového hospodářství mají také obce i větší podniky). Plán odpadového hospodářství je pravidelně vyhodnocován.


Z poslední hodnotící zprávy za roky 2005–2006 kromě jiného vyplývá: 

  • Celková produkce všech odpadů stále mírně klesá, produkce samotných komunálních odpadů však naopak mírně stoupá, stoupá i množství komunálních odpadů ukládaných na skládky. 
  • Provozované skládky jsou podle POH na dobré provozní a technologické úrovni. Skládky, které nebyly schopny plnit požadavky na provoz, byly uzavřeny a rekultivují se.
  • Bezezbytku je plněn cíl zajistit tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst. Protože je však komunálních odpadů stále více, jejich množství na skládkách se nesnižuje, i když jsme se naučili velmi dobře třídit. 
  • Jedním z hlavních cílů POH je snížení množství komunálních odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. Tento cíl se však nedaří plnit. V roce 2006 bylo skládkováno 81 %, tj. 3225 tis. tun, tj. zhruba 320 kg na obyvatele/rok.
  • Hlavně se nedaří snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (tráva, větve, zbytky zeleniny atd.) ukládaných na skládky. 
    V roce 2010 můžeme na skládky uložit jen tři čtvrtiny množství těchto odpadů – v porovnání s rokem 1995. Jenže místo, aby množství biologicky rozložitelných odpadů (zkracuje se jako BRKO) klesalo, naopak se zvyšuje. Evropská unie plnění těchto požadavků kontroluje, a když je nesplníme, hrozí nám nepříjemné sankce. 
  • BRKO by šlo spalovat s výrobou energie. To se však nedaří. Proč? POH ČR na samém počátku odmítl podporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků. Tato věta nabyla důležitosti po vstupu ČR do Evropské unie. To, co se zpočátku dalo chápat jako snaha o podporu třídění, se obrací proti nám. Zákaz podpory spaloven z POH se fakticky rozšířil i na prostředky EU a promítnul se do příslušných dokumentů. Česko na základě jednoho dokumentu trucovitě trvá na tom, že odpady se energeticky využívat nebudou, i když by to pro nás bylo výhodné a pomohlo by nám to splnit požadavky Evropské unie. 

V souhrnném hodnocení v závěru zprávy k POH se kromě jiného konstatuje:

"Situace v oblasti komunálních odpadů zůstává nadále problematická. Cíl Plánu odpadového hospodářství ČR zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 není zatím plněn. Procentuální podíl skládkovaných komunálních odpadů stoupá. Téměř veškeré směsné komunální odpady jsou skládkovány. Snížení hmotnostního podílu komunálních odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování není plněn. Z výsledků není patrný žádný trend ke snižování skládkování komunálních odpadů. Na regionální úrovni nejsou doposud vytvářeny integrované systémy nakládání s odpady a zajišťovány dostatečné technologické kapacity pro plnění všech cílů POH ČR."

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT