LITERATURA

Baccini P.: Städte im Wandel: Der lange Weg zu einem nachhaltigen Resourcenhaushalt, ETH Curych, 2001

Barin I., Igelbüscher A., Zenz F.-R.:Thermodynamische Analyse der Verfahren zur thermischen Müllentsorgung, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Essen, 1996

BREF Waste Incineration, Sevilla, 2005

CEWEP Confederation of European Waste-to-Energy Plants, Brusel CEWEP

Hyžík J.: Technická univerzita v Liberci  Jaroslav Hyžík, TU Liberec

Lemann Martin F.:Abfalltechnik, Verlag Peter Lang AG, Bern, 2005

Noskievič P., Hyžík J., Kaminský J.: Efektivita využívání obnovitelných zdrojů energie. Energetika 1, ISSN 0375-8842, Praha 2006

Technisches Büro für Umweltschutz GmbH, Innsbruck, Rakousko, 2003

Thomé-Kozmiensky K.:Abfallwirtschaft bis in 2020 in Deutschland, Optimierung der Abfallverbrennung 1, TK Verlag, 2004

Thomé-Kozmiensky K.:Abfallwirtschaft bis in 2020 in Deutschland, Optimierung der Abfallverbrennung 2, TK Verlag, 2005

Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, 21.12 2007

Informace o emisích ze zdrojů v České republice, Český hydrometeorologický ústav, 2008

Informační systém odpadového hospodářství (ISOH). MŽP, provozovatel VÚV T.G.M. – CeHO, Praha, 2007

Materiál Ministerstva životního prostředí „Souhrnné vyhodnocení účinnosti nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2004 – 2006, včetně Akčního plánu k podpoře plnění cílů POH ČR“ 

Operační program průmysl a inovace, MPO, 2007

Plán odpadového hospodářství České republiky. Věstník MŽP, částka 10, ročník XIII, Sdělení č. 33 – Sdělení odboru odpadů MŽP o zveřejnění „Plánu odpadového hospodářství České republiky (včetně závazné části upravené nařízením vlády č. 197/2003 Sb.)

Podklady společnosti E.I.C., spol. s r.o.

Podklady společnosti Pražské služby, a. s.

Podklady společnosti SAKO, a. s.

Podklady společnosti Termizo, a. s.

Realizační program POH ČR pro komunální odpady. SLEEKO, Praha, 2005

Sborník přednášek kongresu Odpadové dny, Eko-Kom, červen 2007, Hradec Králové

Sborník přednášek kongresu Odpadové dny, Eko-Kom, červen 2008, Hradec Králové

Statistická ročenka životního prostředí České republiky, ČSÚ, 2008

Statistické údaje MŽP (www.env.cz)

Statistics on waste generation and treatment, including recycling, EUROSTAT, 2006

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky, SMO ČR, 2008

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT