CO PŘINÁŠÍ ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ


Energetické využívání odpadů znamená:

  • Úsporu nenahraditelných zdrojů paliv, jako jsou ropa nebo uhlí.
  • Zmenšení množství odpadů ukládaných na skládku. 

Ze spalování odpadů vzniká popílek a škvára. Většina z nich se dá ještě využít například pro stavební materiály, část se využít nedá a končí na skládce. Na skládku odpovídající kategorie se ukládají jen podíly zbytkových materiálů, které se nevyplatí, nebo které se nedají dále upravovat či používat. Objemově je to zhruba desetina původních odpadů, hmotnostně kolem 25-30 % původního množství komunálních odpadů. 

ENERGETICKÝM VYUŽITÍM ODPADŮ TEDY ZÍSKÁME JEDNAK ENERGII, JEDNAK UŠETŘÍME ZHRUBA 90% OBJEMU SKLÁDEK.

Ze škváry, která vzniká při spalování odpadů, se získává železo a barevné kovy. Jsou to zbytky různých věcí, které se dostaly do odpadů a prošly kotlem.

Ze zbytkových materiálů z čištění spalin se dá získat poměrně velké množství zinku (kolem 20%).
Spalovny komunálního odpadu jsou velmi čistým zdrojem energie vyrábějící teplo a elektřinu. Díky vysoce výkonnému čištění jsou jejich spaliny vypouštěné do komína mnohem čistší, než spaliny z běžných uhelných elektráren s odsířením.

Ze skládek odpadů se uvolňuje skládkový plyn. Největší podíl tvoří metan – skleníkový plyn, který ohrožuje ozónovou vrstvu země. Skládky jsou jejich významným producentem, i když se skládkový plyn do jisté míry ze skládek získává a využívá. Při energetickém využívání odpadů skládkové plyny nevznikají.

Energetické využívání směsného komunálního odpadu, tedy zbytkových komunálních odpadů, které nelze látkově využívat, vyhovuje všestranným nárokům kladeným na ochranu životního prostředí. Garantuje minimální emise do životního prostředí a umožňuje zpracování většiny zbytkových materiálů na použitelné produkty. 

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ SPALITELNÝCH, JINAK NEVYUŽITELNÝCH ODPADŮ JE NEPOSTRADATELNÝM NÁSTROJEM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.


 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT