ZACHYCENÍ POPÍLKU, ZPRACOVÁNÍ ŠKVÁRY A POPÍLKU, ČIŠTĚNÍ SPALIN

Spaliny vzniklé spalováním odpadu obsahují kromě kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého, vodní páry také pro životní prostředí škodlivé látky (oxidy dusíku, popílek,oxidy síry, chlorovodík, fluorovodík, dioxiny a furany, těžké kovy např. rtuť, kadmium, olovo, zinek). Tyto škodlivé látky je z nich nutné odstranit a jsou proto před jejich vypuštěním do atmosféry podrobeny několikastupňovému procesu čistění. V každém stupni se postupně odstraňují škodliviny, aby do komína odcházely vyčištěné spaliny, které nemohou negativně ovlivňovat životní prostředí. Kvalita vyčištěných spalin předávaných atmosféře je neustále kontrolována (kontinuálně) a musí vyhovovat velmi přísným limitům, které stanovila Evropská unie i naše legislativa. 

 

REDUKCE OXIDŮ DUSÍKU (NOx)


Stěna kotle nad ohništěm –místo vstřiku redukčního prostředku spalovna Termizo (Zdroj: STEO)

Při spalování vzniká směs oxidů dusíku (označuje se jako NOx), jejichž množství je třeba ve spalinách rovněž snižovat. Proto se přímo do prostoru nad ohništěm, kde je teplota kolem 850 °C, vstřikuje redukční prostředek - vodný roztok čpavku nebo močoviny. Díky tomu se oxidy dusíku redukují postupně až na neškodný dusík a vodní páru. Redukovat oxidy dusíku na dusík a vodní páru je také možné v dražším katalyzátoru při podstatně nižší teplotě.

 

ZACHYCENÍ POPÍLKU


Elektrofiltr zařízení ZEVO (Zdroj: STEO)

Hned za kotlem jsou zařazeny různé typy filtrů , které popílek zachycují. Elektroodlučovač neboli elektrofiltr například zachycuje popílek tak, že získá nejdříve vlivem elektrického pole elektrický náboj a pak se působením elektrostatické síly usazuje na usazovací elektrodě, ze které je pravidelně oklepáván a odváděn z filtru. Elektrické pole je vytvořeno přivedením stejnosměrného napětí 30 až 100 kV.

Poznámka: Zařízení v průmyslovém měřítku využívá jev, s nímž jsme se setkali všichni: když chcete utřít hodně zaprášený nábytek, po prvním tahu prachovkou se prach zelektrizuje a pak se už neustále chytá na plochu. Místo elektroodlučovače je možné použít textilní, tzv. rukávcový filtr.

 

 

 

KATALYTICKÝ ROZKLAD DIOXINŮ A FURANŮ 


Katalytický filtr spalovny Termizo – vpravo od komínů (Zdroj: Eveco)

Dioxinů a furanů (PCDD/F -polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany) vzniká ve spalovnách komunálního odpadu nepatrné množství (asi 1-5 miliardtin gramu v kubickém metru). Nicméně je nutné je ze spalin také odstranit. Technologie spalování je nastavena tak, aby k jejich vzniku docházelo co nejméně. Dioxiny a furany, které vzniknou, jsou rozloženy na neškodné složky v katalytických filtrech či katalyzátorech nebo zachycovány ve speciálních adsorpčních reaktorech.

 

 

 

 

 

 

 


ZPRACOVÁNÍ ŠKVÁRY A POPÍLKU 


Extrakce těžkých kovů a solí z popílku – „promývání popílku“ zařízení Bern (Zdroj: STEO)

Kromě spalin vzniká v ohništi spalovny popílek a škvára, která se po opuštění roštu zpravidla nejdříve ochladí ve vodní lázni. Potom se z ní vyberou pomocí speciálních zařízení železo a barevné kovy, které do ohniště přišly s odpadem. Kovy pak směřují do hutí, kde se znovu použijí. Také škváru je možné využít k pomocným stavebním účelům (například pro podsypy při budování cest). Nevyužitelný zbytek je ukládán na skládku.

Popílek se nechá promývat procesní vodou z pračky spalin, přičemž se z něj odstraní rozpustné soli a extrahovatelné těžké kovy. Takto upravený popílek se dá spolu s škvárou použít ke stavebním účelům.

Popílek z katalytického filtru (odstraňování látek typu PCDD/F) se však s ostatním popílkem nemíchá a odváží se na skládky příslušné kategorie.

 

 

 

PRAČKA SPALIN


Pračka spalin Termizo – pohled na quench a na těleso pračky (Zdroj: STEO)


Budova pračky spalin Termizo (Zdroj: STEO)

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT